Audiosamples

Innocent Spot 1
Innocent Spot 1
Innocent Spot 2
 • Spot / Schärdinger
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Portugiesisch Portugal
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Spanisch
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Portugiesisch Brasilien
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Deutsch 1
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Deutsch 2
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Spanischer Akzent
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Steirisch
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Französisch
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00
 • Spot / Französisch
 • -
 • Géza Terner
00:00 / 00:00

IMPRESSUM

 

Medieninhaber: Géza Terner

Hersteller: Géza Terner
Verlags- und Herstellungsort: Wien

Kontakt: gezaterner@gmx.at